.:: اجازه نده لبخند دیگران تو را گول بزند

همۀ ما با هم در ارتباط هستیم. همۀ ما از طریق سختی ها و تجارب زندگی، انسان می شویم. همۀ ما هیجانات مختلفی مثل شادی، خنده، عشق، فقدان، درد و هرچیز دیگری را تجربه می کنیم. “اجازه نده لبخند دیگران تو را گول بزند”