.:: هدف از زندگی چیست ؟

هدف از زندگی چیست ؟  تا حالا بهش فکر کردی؟

زندگی برای هر کس معنای خاصی دارد. این مسئله به نحوه نگرش و افکار هر انسان، ارتباط مستقیم دارد. “هدف از زندگی چیست ؟”