.:: آیا هر فکر منفی که از ذهنتان عبور میکند ممکن است رخ دهد ؟

آیا هر فکر منفی که از ذهنتان عبور میکند ممکن است رخ دهد؟

روزانه هزاران فکر از ذهن افراد عبور میکنند. اما چقدر باید مراقب این افکار بود ؟

آیا ممکن است افکار منفی که از ذهنتان عبور میکنند، رخ دهند، رویداد های منفی متناظر خود را جذب کنند و حوادثی را باعث شوند ؟

آیا باید مواظب افکاری که از ذهنتان عبور میکنند باشید ؟ “آیا هر فکر منفی که از ذهنتان عبور میکند ممکن است رخ دهد ؟”  .:: جادوی قدرت کلام و کلمات را بدانید !

قدرت کلام چیست ؟

قدرت کلام ما یعنی همه چیز…

کلمات همه جا وجود دارند و ما به وسیله‌ی آن‌ها حرف می‌زنیم. آن‌ها را می‌خوانیم و می‌نویسیم، به آن‌ها فکر می‌کنیم، آن‌ها را می‌بینیم و در ذهن خود بازخوانی‌شان می‌کنیم.

دلیل اینکه بر واژگان و انتخاب آن‌ها تأکید می‌شود به خاطر موجی است که هر یک از واژگان از خود ساطع می‌کنند. “جادوی قدرت کلام و کلمات را بدانید !”