.:: جادوی قدرت کلام و کلمات را بدانید !

قدرت کلام چیست ؟

قدرت کلام ما یعنی همه چیز…

کلمات همه جا وجود دارند و ما به وسیله‌ی آن‌ها حرف می‌زنیم. آن‌ها را می‌خوانیم و می‌نویسیم، به آن‌ها فکر می‌کنیم، آن‌ها را می‌بینیم و در ذهن خود بازخوانی‌شان می‌کنیم.

دلیل اینکه بر واژگان و انتخاب آن‌ها تأکید می‌شود به خاطر موجی است که هر یک از واژگان از خود ساطع می‌کنند. “جادوی قدرت کلام و کلمات را بدانید !”