.:: شرط اساسی یک شرکت موفق!

شرط اساسی یک شرکت موفق!

«اولین و مهم‌ترین شرط برای موفقیت یک شرکت، بازار است. اکثر کارآفرینانی که در دانشگاه ایده‌ای دارند و موفق نمی‌شوند، برای این است که به این اصل توجه نمی‌کنند. اکثر کارآفرینان سرمایه اولیه ندارند. اما سرمایه، آخرین عامل است!»

یک شرکت موفق، چهار تا اصل دارد:

“شرط اساسی یک شرکت موفق!”