.:: نظریه مراجع محوری

نظریه مراجع محوری

نظریه مراجع – محورى (Client-Centered) به علت نگرش مثبت نسبت به انسان، تأثیر زیادى بر توفیق کار مشاوران مدارس داشته است.

کارل راجرز (۱۹۰۲-۱۹۸۶) بینان‌گذار این نظریه است. “نظریه مراجع محوری”