.:: لطفا خارج از چارچوب فکر کنید!

لطفا خارج از چارچوب فکر کنید!

من محمد جانبلاغی متفاوت فکر میکنم و متفاوت عمل می کنم. شما چطور؟

ما انسان ها عادت داریم در یک چاچوب فکری از قبل مشخص و ساخته شده برای افکارمان به تفکر بپردازیم، اما افراد موفق خارج از چاچوب ذهنی فکر میکنند برای همین است که شرکت هایی مثل Apple یا مایکروسافت و یا گوگل شکل میگیرند و موفق میشوند… “لطفا خارج از چارچوب فکر کنید!”