.:: چگونه به آسانی قدرت ذهن ناخودآگاه را کنترل کنیم؟

آموزش کنترل قدرت ذهن ناخودآگاه

قدرت ذهن ناخودآگاه تعیین می کند که شما چه مقدار پول کسب کنید . چقدر شاد و موفق باشید و چه اندازه اعتقاد شما درباره دنیا درست باشد .

قدرت ذهن ناخودآگاه روی مقدار فروش شما ؛ مقدار اعتماد به شریکتان ؛ دیدگاه شما نسبت به جایگاهتان در دنیا ؛ مقدار سیگاری که می کشید یا مشروبی که می خورید ، اوقاتی که به بطالت می گذرانید و کلی چیزهای دیگر تأثیر می گذارد . “چگونه به آسانی قدرت ذهن ناخودآگاه را کنترل کنیم؟”