.:: اختلال شخصیت مرزی

Borderline Personality Disorder

الگویی از روابط بین فردی بی ثبات و افراطی که با نوسان بین دو حد آرمانی کردن و بی ارزش نمودن مشخص می شود .

علائم بیماری

بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در«مرزی بین نوروز و سیکوز» قرار دارند و با بی ثباتی فوق العاده عاطفه خلق و رفتار و احساس پوچی مشخص میشوند. در واقع هیچ ویژگی بصورت دائمی در فرد دیده نمیشود. “اختلال شخصیت مرزی”