.:: ۱۸ راه سریع رسیدن به موفقیت و ثروت

۱۸ راه کوتاه برای بدست آوردن موفقیت و ثروت

 به نظر شما باید موفق شویم تا خوشبخت باشیم، یا هروقت خوشبخت بودیم موفق میشویم؟

این سوالی است که سال ها ذهن اندیشمندان بزرگ دنیا را به خود مشغول کرده، عده ای معتقدند خوشبختی یعنی بدست آوردن موفقیت در زندگی، عده ای دیگر معتقدند موفقیت ها زمانی بدست می آید که احساس خوشبختی میکنیم. “۱۸ راه سریع رسیدن به موفقیت و ثروت”