.:: فرق بین فروشنده حرفه‌ای و آماتور

 فرق بین فروشنده حرفه‌ای و آماتور

١) آماتور کاتالوگ می‌دهد
حرفه‌ای نمونه محصول و اینکه احساسش را بیان می‌کند

٢) آماتور می‌گوید چی بفروشم “فرق بین فروشنده حرفه‌ای و آماتور”