.:: چالشی در مورد عادات بد

برای یک چالش آماده اید؟ چالشی در مورد عادات بد

 تغییر در زندگیپیش به سوی آرزوها

حتماً شما هم مثل همه کسانی که این مقاله را می خوانند با دیگرانی که روی مبل و جلوی تلویزیون لم داده‌اند و مشغول خوردن تنقلات هستند فرق دارید. با آنهایی که باری به هر جهت زندگی می‌کنند و از موفقیت، چیزی بیشتر از رویا نصیبشان نمی شود نیز تفاوت می‌کنید.

می‌خواهم با شما در مورد چالشی در مورد عادات بد صحبت کنم. “چالشی در مورد عادات بد”